Technic Control

Wysoka Jakość Kontroli

Certyfikaty i uznania

Firma TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Realizacja polityki jakości odbywa się według udokumentowanego Systemu Zapewnienia Jakości.
W Księdze Jakości zostały określone priorytety naszej polityki jakości – są one spełnione w naszej pracy zawodowej:

 • System jakości laboratorium spełnia wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Laboratorium nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom, mogącym wpłynąć na rzetelność i jakość przeprowadzonych badań.
 • Wszystkie badania przeprowadzone są wg pisemnych instrukcji lub uznanych procedur.
 • Kompetencje personelu wykonującego badania określają "Stanowiskowe Karty Pracy".
 • Cały personel laboratorium podlega planowanym szkoleniom w celu systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Merytoryczny nadzór nad przeprowadzonymi badaniami sprawuje Dyrektor TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o.
 • Laboratorium nie wyraża zgody na przeprowadzanie badań metodami, które mogą cechować się małą wiarygodnością.
 • Wszystkie wyniki badań zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym, a personel zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej odnośnie informacji uzyskanych podczas badań.
 • Generalnie, w zakresie oferowanych badań, laboratorium nie korzysta z usług podwykonawców. W przypadkach wyjątkowych kryteria doboru podwykonawców określone są w "Procedurze doboru podwykonawców".

W zakresie badań nieniszczących laboratorium spełnia ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych według normy PN-EN-17025:2005. Zostało to udokumentowane uzyskaniem przez firmę TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 080 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zatrudniony w firmie personel posiada certyfikaty personalne poziom 2 i 3 wg EN 473:2008 w sektorach przemysłowych oraz DGR - Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/EC w sektorach wyrobu

Sektor Przemysłu

 • wytwarzanie i przetwórstwo metali
 • badania przed- i eksploatacyjne na urządzeniach, instalacjach i konstrukcjach.

Sektor Wyrobu

 • c - odlewy
 • f - odkuwki
 • w - wyroby spawane
 • wp - wyroby przerabiane plastycznie
 • t - rury, włącznie w wyrobami płaskimi, z których wytwarzane są rury.

Certyfikaty wydane są przez instytucję TÜV-Rheinland.

Nasze kwalifikacje zostały potwierdzone przez Instytucje Nadzoru Technicznego.
Posiadamy uznania takich renomowanych instytucji jak:

 • ABS - pomiar grubości
 • Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji
 • Polski Rejestr Statków - NDT
 • Urząd Dozoru Technicznego II-go stopnia - świadectwo Uznania
 • Lloyd‘s Register Approved Service Supplier - NDT
 • Ministerstwo Transportu - Świadectwo Kwalifikacji dot. badania stalowych konstrukcji mostowych
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • American Bureau of Shipping - NDT
 • Bureau Veritas - pomiary grubości
 • Bureau Veritas - NDT
 • Det Norske Veritas - NDT
 • Germanischer Lloyd - NDT
 • RINA - NDT
 • RINA - pomiary grubości
 • Lloyd‘s Register Approved Service Supplier - pomiary grubości
Close Menu